ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมยุรัตน์ ศิริสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางสาวกรุณา ตรีเศียร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0