ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมยุรัตน์ ศิริสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางสาวกัญญาภัค ดวงปากดี
ครู คศ.1

นางสาวกรุณา ตรีเศียร
ครู คศ.1