ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุวดี บัวสาย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายบุญชู ใจใส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวปริยากร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0