ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุวดี บัวสาย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายบุญชู ใจใส
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวปริยากร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0