ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุวดี บัวสาย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชิษณุพงศ์ พิมพ์หาญ
ครู คศ.3