ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธัญเทพ แสงสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางณัฐสุดา สุธรรม
ครู คศ.3

นางสมปอง แขมเกษม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0