ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธัญเทพ แสงสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนัฐสุดา สุธรรม
ครู คศ.3