กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายบุญชู ใจใส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสมปอง แขมเกษม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายภาณุวัฒน์ อุ่นตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0645634526

นางสาวนครินทร์ เครือหว้า
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2