ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวจนพันธ์ อุ่นกลม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายกฤษฎากร สารคำ
ครู คศ.2