ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวจนพันธ์ อุ่นกลม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกฤษฎากร สารคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0