ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชมภูนุช ทนงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมศักดิ์ ยางเบือก
ครูผู้ช่วย