กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววรรณวิลาศ เพิ่มศิลป์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายตุลาการ อินทริง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2