ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายชวนันท์ ชินพลชาย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนฤมล ศรีจันทร์งาม
ครู คศ.2

นางสาววรรณวิลาศ เพิ่มศิลป์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0