ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายชวนันท์ ชินพลชาย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนฤมล ศรีจันทร์งาม
ครู คศ.1