ปฐมวัย

นางสาวชลิตา ไชยศรี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวอรพินธ์ ดวงภักดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3