ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางนภัสนันท์ พิมพ์จันนา
ครู คศ.3

นางสาวชลิตา ไชยศรี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ