โครงสร้าง

https://drive.google.com/drive/folders/1IPJduLQ79odN-d91nBr7vUctN_ckSflU?usp=sharing