การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

https://drive.google.com/drive/folders/1Sld6x8EIsaSeJaCLL7QAGd9lEURdJ16Z?usp=sharing