แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

https://drive.google.com/drive/folders/1z19c-aQ6NZ9ZRge0Rs8jFwtp2hQp683B?usp=sharing