คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
https://drive.google.com/drive/folders/1S7Y8vlxP_eUYn9tk2SkaECn4NiozkVQ6?usp=sharing