รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
https://drive.google.com/drive/folders/1ey1l-HuVVq9EOHXHt4jAc8-Lc2Lhnn6g?usp=sharing