อำนาจหน้าที่

กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
shorturl.asia/9eIKq
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 shorturl.asia/9eIKq
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
shorturl.asia/81BjS