ภาพกิจกรรม
มอบทุน กสศ.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 12 มกราคม 2566 นายยุทธนา เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาจรีย์ บุตรสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) จากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นักเรียนทุนเสมอภาคที่รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ทั้งหมด 196 คน
- ระดับชั้นอนุบาล 32 คน อัตราคนละ 2,000 บาท
- ระดับชั้นประถมศึกษา 102 คน อัตราคนละ 1,500 บาท
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 62 คน อัตราคนละ 1,500 บาท
รวมจำนวนเงินที่สถานศึกษาได้รับทั้งสิ้น 310,000 บาท ณ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 
https://www.facebook.com/media/set?vanity=nopschool99&set=a.617784106817747

โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2566,17:57   อ่าน 29 ครั้ง