คณะผู้บริหาร

นายยุทธนา เคนไชยวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0810525468
อีเมล์ : Krooyuttana@gmail.com

นางสาวปาจรีย์ บุตรสาร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา