คณะผู้บริหาร

ดร.เจริญพร คำจารย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0898409344
อีเมล์ : charoen3605@gmail.com

นางสาวปาจรีย์ บุตรสาร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชวนันท์ ชินพลชาย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสุวดี บัวสาย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมศักดิ์ มังคละคีรี
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน