ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สารสนเทศ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 158
สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.96 MB 86
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 298
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.95 KB 762
การใช้โปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้ 362
ครูต้องรู้ 337
รายชื่อนักเรียน อ.๑-ม.๓ ปี ๒๕๕๔ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135.5 KB 342
อาขยานเด็กน้อย 333
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๑-๓ Word Document ขนาดไฟล์ 145.01 KB 978
วีดีทัศน์บทอาขยานวิชาหนาเจ้า 188
ฟอร์ม ปพ.5
ฟอร์ม ปพ.5 .xlsx RAR Archive ขนาดไฟล์ 356.54 KB 88
สารสนเทศ
2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 129
สารสนเทศ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.05 MB 83