ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สารสนเทศ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 115
สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.96 MB 80
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 291
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.95 KB 755
การใช้โปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้ 355
ครูต้องรู้ 327
รายชื่อนักเรียน อ.๑-ม.๓ ปี ๒๕๕๔ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135.5 KB 333
อาขยานเด็กน้อย 321
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๑-๓ Word Document ขนาดไฟล์ 145.01 KB 963
วีดีทัศน์บทอาขยานวิชาหนาเจ้า 183
ฟอร์ม ปพ.5
ฟอร์ม ปพ.5 .xlsx RAR Archive ขนาดไฟล์ 356.54 KB 82
สารสนเทศ
2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 105
สารสนเทศ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.05 MB 77