ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.96 MB 20
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 231
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.95 KB 675
การใช้โปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้ 287
ครูต้องรู้ 238
รายชื่อนักเรียน อ.๑-ม.๓ ปี ๒๕๕๔ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135.5 KB 272
อาขยานเด็กน้อย 142
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๑-๓ Word Document ขนาดไฟล์ 145.01 KB 894
วีดีทัศน์บทอาขยานวิชาหนาเจ้า 116
ฟอร์ม ปพ.5
ฟอร์ม ปพ.5 .xlsx RAR Archive ขนาดไฟล์ 356.54 KB 24
สารสนเทศ
2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 18
สารสนเทศ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.05 MB 16