ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สารสนเทศ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 146
สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.96 MB 82
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 295
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.95 KB 759
การใช้โปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้ 359
ครูต้องรู้ 330
รายชื่อนักเรียน อ.๑-ม.๓ ปี ๒๕๕๔ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135.5 KB 338
อาขยานเด็กน้อย 329
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๑-๓ Word Document ขนาดไฟล์ 145.01 KB 968
วีดีทัศน์บทอาขยานวิชาหนาเจ้า 185
ฟอร์ม ปพ.5
ฟอร์ม ปพ.5 .xlsx RAR Archive ขนาดไฟล์ 356.54 KB 86
สารสนเทศ
2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 116
สารสนเทศ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.05 MB 80