ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สารสนเทศ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 82
สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.96 MB 50
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 267
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.95 KB 729
การใช้โปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้ 326
ครูต้องรู้ 292
รายชื่อนักเรียน อ.๑-ม.๓ ปี ๒๕๕๔ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135.5 KB 306
อาขยานเด็กน้อย 288
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๑-๓ Word Document ขนาดไฟล์ 145.01 KB 939
วีดีทัศน์บทอาขยานวิชาหนาเจ้า 154
ฟอร์ม ปพ.5
ฟอร์ม ปพ.5 .xlsx RAR Archive ขนาดไฟล์ 356.54 KB 52
สารสนเทศ
2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 77
สารสนเทศ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.05 MB 52