ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.96 MB 24
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 234
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.95 KB 678
การใช้โปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้ 292
ครูต้องรู้ 242
รายชื่อนักเรียน อ.๑-ม.๓ ปี ๒๕๕๔ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135.5 KB 275
อาขยานเด็กน้อย 168
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๑-๓ Word Document ขนาดไฟล์ 145.01 KB 904
วีดีทัศน์บทอาขยานวิชาหนาเจ้า 122
ฟอร์ม ปพ.5
ฟอร์ม ปพ.5 .xlsx RAR Archive ขนาดไฟล์ 356.54 KB 28
สารสนเทศ
2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 28
สารสนเทศ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.05 MB 21