ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สารสนเทศ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 90
สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.96 MB 54
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 273
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.95 KB 735
การใช้โปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้ 332
ครูต้องรู้ 303
รายชื่อนักเรียน อ.๑-ม.๓ ปี ๒๕๕๔ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135.5 KB 309
อาขยานเด็กน้อย 294
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๑-๓ Word Document ขนาดไฟล์ 145.01 KB 945
วีดีทัศน์บทอาขยานวิชาหนาเจ้า 157
ฟอร์ม ปพ.5
ฟอร์ม ปพ.5 .xlsx RAR Archive ขนาดไฟล์ 356.54 KB 58
สารสนเทศ
2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 82
สารสนเทศ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.05 MB 57