ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สารสนเทศ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 64
สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.96 MB 38
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 249
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.95 KB 703
การใช้โปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้ 311
ครูต้องรู้ 264
รายชื่อนักเรียน อ.๑-ม.๓ ปี ๒๕๕๔ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135.5 KB 292
อาขยานเด็กน้อย 274
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๑-๓ Word Document ขนาดไฟล์ 145.01 KB 923
วีดีทัศน์บทอาขยานวิชาหนาเจ้า 141
ฟอร์ม ปพ.5
ฟอร์ม ปพ.5 .xlsx RAR Archive ขนาดไฟล์ 356.54 KB 39
สารสนเทศ
2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 60
สารสนเทศ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.05 MB 41