ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.96 MB 18
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 229
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.95 KB 672
การใช้โปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้ 285
ครูต้องรู้ 236
รายชื่อนักเรียน อ.๑-ม.๓ ปี ๒๕๕๔ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135.5 KB 270
อาขยานเด็กน้อย 133
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๑-๓ Word Document ขนาดไฟล์ 145.01 KB 890
วีดีทัศน์บทอาขยานวิชาหนาเจ้า 114
ฟอร์ม ปพ.5
ฟอร์ม ปพ.5 .xlsx RAR Archive ขนาดไฟล์ 356.54 KB 20
สารสนเทศ
2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 16
สารสนเทศ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.05 MB 14