ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สารสนเทศ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 109
สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.96 MB 75
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 288
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.95 KB 751
การใช้โปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้ 350
ครูต้องรู้ 322
รายชื่อนักเรียน อ.๑-ม.๓ ปี ๒๕๕๔ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135.5 KB 328
อาขยานเด็กน้อย 313
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๑-๓ Word Document ขนาดไฟล์ 145.01 KB 961
วีดีทัศน์บทอาขยานวิชาหนาเจ้า 177
ฟอร์ม ปพ.5
ฟอร์ม ปพ.5 .xlsx RAR Archive ขนาดไฟล์ 356.54 KB 76
สารสนเทศ
2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 101
สารสนเทศ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.05 MB 73