ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฟอร์ม ปพ.5
ฟอร์ม ปพ.5 .xlsx RAR Archive ขนาดไฟล์ 356.54 KB 48187
สารสนเทศ
สารสนเทศ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 38046
2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 48237
สารสนเทศ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.05 MB 48350
อื่นๆ
สารสนเทศ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 48610
สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.96 MB 48394
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 48404
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.95 KB 48307
การใช้โปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้ 48443
ครูต้องรู้ 48175
รายชื่อนักเรียน อ.๑-ม.๓ ปี ๒๕๕๔ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135.5 KB 48373
>อาขยานเด็กน้อย 48227
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๑-๓ Word Document ขนาดไฟล์ 145.01 KB 48582
>วีดีทัศน์บทอาขยานวิชาหนาเจ้า 48583