ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฟอร์ม ปพ.5
ฟอร์ม ปพ.5 .xlsx RAR Archive ขนาดไฟล์ 356.54 KB 93750
สารสนเทศ
2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 93807
สารสนเทศ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.05 MB 93738
อื่นๆ
สารสนเทศ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 93822
สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.96 MB 93741
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 93961
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.95 KB 94432
การใช้โปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้ 94022
ครูต้องรู้ 93995
รายชื่อนักเรียน อ.๑-ม.๓ ปี ๒๕๕๔ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135.5 KB 94003
อาขยานเด็กน้อย 93991
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๑-๓ Word Document ขนาดไฟล์ 145.01 KB 94632
วีดีทัศน์บทอาขยานวิชาหนาเจ้า 93847