ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฟอร์ม ปพ.5
ฟอร์ม ปพ.5 .xlsx RAR Archive ขนาดไฟล์ 356.54 KB 48190
สารสนเทศ
สารสนเทศ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 38049
2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 48240
สารสนเทศ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.05 MB 48363
อื่นๆ
สารสนเทศ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 48613
สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.96 MB 48407
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 48407
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.95 KB 48310
การใช้โปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้ 48446
ครูต้องรู้ 48178
รายชื่อนักเรียน อ.๑-ม.๓ ปี ๒๕๕๔ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135.5 KB 48376
>อาขยานเด็กน้อย 48230
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๑-๓ Word Document ขนาดไฟล์ 145.01 KB 48585
>วีดีทัศน์บทอาขยานวิชาหนาเจ้า 48586