ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฟอร์ม ปพ.5
ฟอร์ม ปพ.5 .xlsx RAR Archive ขนาดไฟล์ 356.54 KB 34736
สารสนเทศ
2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 34797
สารสนเทศ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.05 MB 34725
อื่นๆ
สารสนเทศ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 34814
สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.96 MB 34728
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 34948
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.95 KB 35418
การใช้โปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้ 35006
ครูต้องรู้ 34982
รายชื่อนักเรียน อ.๑-ม.๓ ปี ๒๕๕๔ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135.5 KB 34990
อาขยานเด็กน้อย 34977
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๑-๓ Word Document ขนาดไฟล์ 145.01 KB 35618
วีดีทัศน์บทอาขยานวิชาหนาเจ้า 34833