ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฟอร์ม ปพ.5
ฟอร์ม ปพ.5 .xlsx RAR Archive ขนาดไฟล์ 356.54 KB 48184
สารสนเทศ
สารสนเทศ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 38043
2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 48235
สารสนเทศ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.05 MB 48348
อื่นๆ
สารสนเทศ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 48608
สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.96 MB 48392
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 48400
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.95 KB 48305
การใช้โปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้ 48441
ครูต้องรู้ 48173
รายชื่อนักเรียน อ.๑-ม.๓ ปี ๒๕๕๔ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135.5 KB 48371
>อาขยานเด็กน้อย 48225
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๑-๓ Word Document ขนาดไฟล์ 145.01 KB 48580
>วีดีทัศน์บทอาขยานวิชาหนาเจ้า 48581