ศิษย์เก่าดีเด่น
ศิษย์เก่าดีเด่น
นายประหยัด  ไชยกา ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอน กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ที่โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร
ได้นำผ้าป่าจาก โรงเรียนมาทอดถวายที่วัดทรายศรี บ้านนาอินทร์ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม นครพนม
เมื่อวันที่  25 มีนาคม 2555 ได้ยอดรวม 116,449 (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)
และได้ประสานงานจากโรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย. ขอบริจาคคอมพิวเตอร์จำนวน 15 เครื่อง มาให้น้องๆ
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา