กลุ่มบริหารงานพัฒนา และประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มบริหารงานพัฒนา และประกันคุณภาพการศึกษา

-งานประกันคุณภาพการศึกษา
-งานนิเทศกำกับติดตามระบบการประกันคุณภาพ
-งานแผนงานประกันคุณภาพ
-งานพัฒนาบุคลากร


รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563
https://drive.google.com/file/d/1DefFulYfqIQlH7eYYi49OvVcCOPfJKeZ/view?usp=sharing
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน 2564
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.52 KB
คำสั่งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินภายใน 2564
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.96 KB
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารคณะกรรมการสถานศึกษา 2564
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.43 KB
การใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.75 KB
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.65 KB
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
https://drive.google.com/drive/folders/1D3LrxnPvS2d-NG-0jd3Un5279Hz2H6Iz?usp=sharing
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.98 MB