ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานพัฒนา และประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มบริหารงานพัฒนา และประกันคุณภาพการศึกษา
-งานประกันคุณภาพการศึกษา 
     -งานนิเทศกำกับติดตามระบบการประกันคุณภาพ 
     -งานแผนงานประกันคุณภาพ 
     -งานพัฒนาบุคลากร