กลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน
 -งานแผนงาน 
     -งานสารสนเทศ 
     -งานวิจัย และประเมินผล 
     -งานพัฒนาระบบบริหาร 
     -งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
     -งานกิจกรรมพิเศษ