กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
-งานรักษาความปลอดภัย 
     -งานประชาสัมพันธ์ 
     -งานอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ 
     -งานปกครองลูกจ้างของโรงเรียน 
     -งานชุมนุมสัมพันธ์ 
     -งานโสตทัศนศึกษา 
     -งานอนามัย 
     -งานโภชนาการ 
     -งานกิจกรรมพิเศษ

ทำหน้าที่เป็นคณะทำงานในกลุ่มงาน จัดหาวิธีการพัฒนาบริหารงานทั่วไป เสนอแนะแนวทางการพัฒนางานบริหารงานวิชาการ แก่สถานศึกษาให้มีประประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และเป็นไปตามระเบียบแบบแผน ของทางราชการ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย