กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 -งานส่งเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตย 
     -งานส่งเสริมจริยธรรม และค่านิยมอันดีงาน 
     -งานติดตามดูแลความประพฤตินักเรียน 
     -งานส่งเสริมระเบียบวินัยและจริยธรรมครู 
     -งานตึก 
     -งานกิจกรรมพิเศษ