บ้านนาอินทร์
บ้านนาอินทร์

บ้านนาอินทร์

                   บ้านนาอินทร์หมู่ที่  5  ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตำบลนาเดื่อ  ห่างจากตัวตำบลนาเดื่อ  3  กิโลเมตรและห่างจากอำเภอศรีสงคราม  14  กิโลเมตร  เดิมชื่อบ้านโพนแพง  ตำบลบ้านเอื้อง  อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม  ก่อตั้งเมื่อประมาณปี  ..  2449  โดยประชาชนอพยพมาจากประเทศลาวมาอยู่ที่อำเภอท่าอุเทน  และอพยพมาเรื่อย ๆ มาสร้างบ้านเรือนอยู่ที่บ้านเอื้อง  แล้วอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านน้อยตาคาย

                ในเวลาต่อมาได้เกิดโรคระบาดทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก  ชาวบ้านมีความเชื่อว่าผีกินจึงหวาดกลัวมาก  จึงอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านโพนแพง  เริ่มแรกมี  14  หลังคาเรือน  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านว่าบ้านนาอินทร์  เพื่อให้คล้องจองกับหมู่บ้านใกล้เคียงกับบ้านนาโอและบ้านนาคอย  ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงเปลี่ยนชื่อบ้านเป็น  บ้านนาอินทร์  มาจนถึงปัจจุบัน  มีอายุรวมประมาณ  100  ปี

                บ้านนาอินทร์จะมีคำขวัญประจำหมู่บ้านว่า  ยึดมั่นศาสนา  ยางพาราน้ำดี  โคกระบือมากมี  กระหรี่ปั๊บชื่อดัง

                ขนาดพื้นที่ของบ้านนาอินทร์  มีพื้นที่ทำการเกษตร  2,500  ไร่    พื้นที่ที่อยู่อาศัย  1,000  ไร่   พื้นที่สาธารณประโยชน์  600  ไร่    พื้นที่เลี้ยงสัตว์  1,000  ไร่

                การประกอบอาชีพของบ้านนาอินทร์  ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนา  และรองลงมาคืออาชีพทำสวนยางพาราและรับจ้างทั่วไป  หลังจากเสร็จฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้วจะเดินทางไปรับจ้างทั่วไปและขายแรงงานที่กรุงเทพมหานคร

                กลุ่มอาชีพของบ้านนาอินทร์มี  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อผลผลิต  กลุ่มเลี้ยงโค  กระบือ   กลุ่มโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน  

ประชากรหมูบ้านนาอินทร์มี  980  คน  โดยแยกเป็นประชากรชาย  483  คน  ประชากรหญิง  497  คน  มีครัวเรือนทั้งหมด  250  ครัวเรือน  ครอบครัวยากจนจำนวน  4  ครอบครัว   ครอบครัวที่มีฐานนะปานกลางจำนวน  21  ครอบครัว

                สถานที่ราชการของหมู่บ้านนาอินทร์  คือ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  ศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา

                สถานที่สำคัญ  มีวัด  1  แห่ง  ประปาหมู่บ้าน  1  แห่ง

รายนามผู้ใหญ่บ้านบ้านนาอินทร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

1.             นายเขียว                รัตนะ

2.             นายดา                    รัตนะ

3.             นายพรม                รัตนะ

4.             นายปัน                  รัตนะ

5.             นายชม                  รัตนะ

6.             นายบุญมี               รัตนะ

7.             นายวันชัย             แจ่มสุวรรณ   คนปัจจุบัน

ข้อมูลความต้องการ

1.             ขุดลอกหนองน้ำที่ตื้นเขิน  เพื่อทำการเกษตรและปล่อยพันธุ์ปลาทุกชนิด

2.             จัดกลุ่มฝึกอาชีพแม่บ้าน

3.             ความต้องการทางด้านการศึกษา

-                   เงินทุนการศึกษาสำหรับเด็กยากจน

-                   อยากให้โรงเรียนเปิดสอนภายในโรงเรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

คณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน

1.             นายวันชัย                                             แจ่มสุวรรณ                          ผู้ใหญ่บ้าน

2.             นายเทียน                                              คำหาญ

3.             นายนิคม                                               คำหาญ

4.             นายกุ้น                                                  รัตนะ

5.             นายวัณ                                                  แจ่มสุวรรณ

6.             นายสมจิต                                             รัตนะ

7.             นายอัมพร                                             ไชยกา

8.             นายใคร                                                 ดวงภักดี

9.             นายโสภา                                              รัตนะ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการหมู่บ้าน

1.             นายปัน                                  รัตนะ

2.             นายชม                                  รัตนะ

3.             นายวร                                    รัตนะ

4.             นายวันดี                                รัตนะ

5.             นายเม็ง                                  รัตนะ

หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ

1.             สำนักงานเกษตรศรีสงคราม

2.             สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม

3.             สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดนครพนม

4.             องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

5.             สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครพนม  เขต 5

6.             สมาชิกสภาจังหวัดนครพนม  เขต 5

7.             คณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา