พระธาตุประจำวันเกิด
วันอาทิตย์
 
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนชยางกูร บ้านธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อด้วยอิฐ กว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.6 เมตร มีกำแพงล้อมองค์พระธาตุ 4 ชั้น องค์พระธาตุตั้งอยู่บนภูกำพร้า (เนินดินสูงจากพื้นธรรมดาประมาณ 3 เมตร) ภายในบริเวณมีบึงขนาดใหญ่เรียกว่าบึงธาตุพนม ในวันเพ็ญเดือน 3 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปีจะมีงานประจำปีเพื่อเป็นการนมัสการพระธาตุพนม

ตามตำนานอุรังคธาตุ กล่าวว่า ท้าวพญาทั้งห้าผู้เป็นใหญ่ ได้แก่พญาสุวรรณภิงคาร เจ้าเมืองหนองหานหลวง พญาคำแดง เจ้าเมืองหนองหานน้อย พญาจุลณีพรหมทัต เจ้าเมืองจุลนีพรหมทัต พญาอินทรปัตถ์ เจ้าเมืองอินทปัตถนคร และพญานันทเสน เจ้านครศรีโคตรบูรณ์อันเป็นที่ตั้งของพระธาตุ ได้สร้างอูบมูงขึ้นเพื่อประดิษฐานพระอุรังคธาตุ ตามพุทธพยากรณ์ โดยก่อสร้างด้วยดินดิบ (อิฐดิบ) ฐานพระธาตุพนมได้ขุดลงไปจนเป็นอูบมุง (อุโมง) เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ กระดูกส่วนหน้าอก เมื่อก่อด้วยดินดิบเสร็จแล้ว จึงได้ก่อไฟเผาพระธาตุเป็นเวลากว่าหลายวัน อิฐจึงได้แห้งสนิทจรดกัน ในพระธาตุพนม บรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า ซึ่งประมาณ พ.ศ. 8 พระอุตรเถระและพระโสณเถระ สมรทูตของพระเจ้าอโศกมหาราช ได้อัญเชิญมา และพระมหากัสสปะเถระได้นำมาประดิษฐานไว้บนภูกำพร้า ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ พระธาตุพนมได้รับการบูรณะและอุปถัมภ์โดยกษัตริย์แห่งล้านช้าง

  • พ.ศ. 2223-2225 และเป็นรูปแบบที่นิยมในอีสาน
  • พ.ศ. 2233 พระครูโพนเสม็ด (ญาคูขี้หอม) ปฏิสังขรณ์พระธาตุให้สูงขึ้น
  • พ.ศ. 2483 รัฐบาลได้บูรณะให้สูงขึ้น
  • พ.ศ. 2518 องค์พระธาตุพนมชำรุดล้มลง ทางราชการได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นใหม่ ให้คงสภาพเดิม
  • พ.ศ. 2522 การบูรณะโดยภาครัฐและเอกชน

เมื่อปี พ.ศ. 2485 วัดพระธาตุพนมฯ ได้รับการยกฐานะเป็น พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร" ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2518 เวลา 19.38 น. ด้วยเหตุที่มีฝนตกพายุพัดแรงติดต่อมาหลายวันและความเก่าแก่ขององค์พระธาตุ พระธาตุพนมจึงได้ล้มทลายลงมาทั้งองค์ ประชาชนทั้งประเทศได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และรัฐบาลได้ก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นใหม่ตามแบบเดิม การก่อสร้างนี้เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2522 นอกจากจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระธาตุดั่งเดิมแล้ว ยังมีของมีค่ามากมายนับหมื่นชิ้นบรรจุและประดับไว้ในองค์พระธาตุอีกด้วย โดยเฉพาะฉัตรทองคำบนยอดพระธาตุ ซึ่งมีน้ำหนักมากถึง 110 กิโลกรัม


ในพ.ศ.8 พระอุตรเถระและพระโสณเถระ พระเจ้าอโศกมหาราช ยังไม่ประสูติเลยพระเจ้าอโศกมหาราช (เทวนาครี: अशोकः, อังกฤษ: Ashoka the Great; พ.ศ. 240 - พ.ศ. 312 ครองราชย์ พ.ศ. 270 - พ.ศ. 311) ทรงเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมริยะ ผู้ปรีชาสามารถพระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ ทรงปกครองแคว้นมคธ มีพระราชธานีชื่อว่า ปาฏลีบุตร (ปัจจุบันเรียกว่า ปัฏนะ Patna) ทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าพินทุสารแห่งราชวงศ์โมริยะ พระมารดานามว่าศิริธรรม พระเจ้าอโศกมีพระโอรส และธิดา 11 พระองค์

ใครว่าพระอุตรเถระและพระโสณเถระ สมรทูตของพระเจ้าอโศกมหาราช ได้อัญเชิญพระอุรังคธาตุมานั้นไม่จริง เพราะระยะเวลาหากกัน ตั้ง 200 กว่าปีที่ท่านทั้งสองจะเกิด คนที่เป็นคนนำพระอุรังคธาตุมานั้น คือ พระมหากัสสปะ คนเดียวกันกับพระมหากัสสปะเถระที่เป็นประธานทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรก หลังจากที่ท่านทำสังคายนาแล้วจึงได้อัญเชิญพระอุรังคธาตุมาประดิษฐานที่ดอยกปณคีรี หรือภูกำพร้า สมัยก่อนเป็นภูหรือดอย เดี่ยวๆ ที่ราบของภูพานในสมัยก่อนนั้น แม่น้ำโขงเป็นที่สัญจรไปมาของเรือสำเภาที่ไปมาค้าขายของคนอินเดีย จีน หลังจากที่พุทธองค์ได้ตรัสบอกพระมหากัสสปะว่า หลังจากที่เราปรินิพพานไปแล้ว ให้นำพระอุระส่วนหัวอกของเราไปปดิษฐานที่ภูกำพร้า เพราะพระพุทธเจ้าในอดีตหลังจากที่ท่านประรินิพพานแล้วก็ทรงนำเอาพระอุระมาประดิษฐานที่นี่เหมือนกัน เพื่อเป็นที่เทวดา นาค คนธ์ มนุษย์ได้ สักการะบูชา สืบไป ฉะนั้นพระธาตุพนมจึงเป็นพระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในประเทศแถบสุวรรณภูมิเสียอีก ใครบอกว่าพระเจดีย์ที่เก่าแก่คือ พระปฐมเจดีย์ที่ จังหวัดนครปฐมนั้นไม่จิง และที่พระเจดีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นก็ไม่จิง เพราะพระเจดีย์พ่งเข้ามามีอิทธิพลก็ต่อเมื่อพระพุทธศาสนาได้เข้ามาแล้วแล้วเท่านั้น แต่เจดีย์ทั้งสองพึ่งสร้างในสมัยพระอุตรเถระและพระโสณเถระ ที่พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงส่งมาแล้วหรือหากมันคลาดเคลื่อนก็แต่ อาจสร้างหลังจากที่ท่านทั้งสองประดิษฐานพระศาสนาไปแล้วกว่าร้อยปีประมาณนี้ ใครที่บอกว่าพระเจดีย์ที่สร้างในแถบสุวรรณภูมิที่เก่าที่สุดไม่ใช่พระธาตุพนมฯ ข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องอย่างแน่นอน หรือนักโบราณคดีนั้นศึกษาไม่เพียงพอหรือมั่วซั่ว เพราะข้อมูลที่เราพบและเอกสารหลักศิลาหรือศิลาจารึกที่เก็บไว้ในพระเจดีย์ ในตอนที่พระธาตุพนมพังลงมานั้น ข้อมูลทุกอย่างสั่นคลอนการศึกษาของนักโบราณคดีไทยและเทศอย่าง จนรับไม่ได้กับการศึกษาที่มีมาก่อนหน้านั้น นักโบราณคดีของไทยมีการศึกษาที่ทำให้ข้อมูลทางโบราณของไทยนั้นเสือมค่าลงมาก จากสิ่งที่มีมานานนับพันปี กลับตีค่าลงมาเป็นแค่วัตถุโบราณที่มีมาไม่เกิน 500 ปีเท่านั้นเอง เป้นไปได้ว่านักโบราณคดีนั้นต้องการให้วัฒนธรรมในแถบอีสานให้กลายเป็นวัฒนธรรมที่เกิดที่หลังในแถบภาคกลางของไทย จริงๆ แล้ววัฒนธรรมโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย คือ วัฒนธรรมในแถบภาคอีสานนั้นเอง ที่นักโบราณคดีไทยไม่ประกาศแบบนันก็เปนเพราะจะไปทำให้ข้อมูลที่ตนเองศึกษามาก่อนหน้านั้นลดความน่าเชื่อถือลง จึงกุข้อมูลที่ไม่จริงหรือบอกข้อมูลที่ตรงลงไปแก่คนที่ไทยที่ไร้วิจารณญาณ

วันจันทร์

วัดพระธาตุเรณู นครพนม

ตามความเชื่อที่ปรากฏในเรื่องการสักการะพระธาตุประจำวันเกิดในถิ่นอีสานมีความคล้ายคลึงกับคติความเชื่อของการไหว้พระธาตุทางภาคเหนือ ที่เชื่อว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตควรหาโอกาสมาไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของตัวเอง ในจังหวัดนครพนมนั้นมีพระธาตุเรณู เป็นพระธาตุประจำตัวของผู้ที่เกิดวันจันทร์ซึ่งนิยมมาไหว้กันอย่างแพร่หลายเพื่อเป็นมงคลกับชีวิตและเสริมวาสนาบารมี

ความเป็นมาของพระธาตุเรณู นั้นได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2460 โดยพระอุปัชฌาย์อินภูมิโย มีการจำลองรูปทรงมาจากพระธาตุพนมองค์เดิมในช่วงก่อนที่จะล้มลงในปี พ.ศ.2518 แต่มีขนาดเล็กกว่า ประกอบด้วยซุ้มประตู 4 ด้าน ภายในองค์พระธาตุเรณูนั้นบรรจุพระไตรปิฏก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน และของมีค่าที่ประชาชนนำมาบริจาค รวมทั้งเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมืองเดิม มีการทำพิธีบรรจุพระบรมสาริกธาตุ และพระอรหันต์ธาตุเมื่อปี พ.ศ.2519ถือเป็นพระธาตุที่ได้รับการเคารพสักการะมากแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นอกจากนี้แล้ว วัดพระธาตุเรณูยังเป็นที่ประดิษฐานของพระองค์แสนในพระอุโบสถ อันเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองเหลืองตันทั้งองค์ ซึ่งเชื่อกันว่ามีอายุนานกว่า 100 ปีแล้ว โดยมีมาก่อนการสร้างองค์พระธาตุเรณูพระองค์แสนถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนครพนม ที่ชาวนครพนมเคารพนับถือและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง หากปีใดเกิดฝนแล้งก็จะอัญเชิญหลวงพ่อพระองค์แสนแห่ไปตามที่ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้เคารพบูชาและสรงน้ำเพื่อร่วมกันอธิษฐานให้ฝนตกลงมา รวมถึงยังมีขบวนแห่อัญเชิญพระองค์แสนรอบเมืองในพิธีสรงน้ำพระวันสงกรานต์ด้วย

เทศกาล งานประเพณี

งานเทศกาลนมัสการพระธาตุเรณูนคร มีเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 11 -15 ค่ำ เดือน 4 (เดือนมีนาคม)

สถานที่ตั้ง

อ.เรณูนคร จ.นครพนม ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 50 กม.

ความเชื่อและวิธการบูชา

เชื่อกันว่าผู้ที่ได้มาสักการะพระธาตุเรณูจะได้รับอานิสงส์ในด้านความเป็นสิริมงคลและแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง และมีรูปงามตรงตามลักษณะของเทวดานพเคราะห์แห่งวันจันทร์สำหรับการบูชาพระธาตุเรณูนั้น ชาวนครพนมนิยมบูชาด้วยข้าวตอกน้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีเหลือง เช่นดอกคูณ ธูป 15 ดอก เทียนขาว 2 เล่ม

คาถาบูชาพระธาตุเรณู

(ท่องนะโม 3 จบ) ปุริมายะ ทิสายะ เรณูนะคะรัสมิง สะปะริสายะ อินทะเถเรนะ จะสังฆะเถเรนะ จะฐาปิตัง เจติยัง สิระสา นะมามิ อิมินะ ปัญญกัมเมนะ สะทา โสตถิ ภะวัน ตุเม ทักขิณายะ ทิสายะ เรณูนะคะรัสมิง สะปะริสายะ อินทะเถเรนะ จะสังฆะเถเรนะ จะฐาปิตัง เจติยัง สิระสา นะมามิ อิมินะ ปัญญะกัมเมนะ สะทา โสตถิ ภะวัน ตุเม ปัจฉิมายะ ทิสายะ เรณูนะคะรัสมิง สะปะริสายะ อินทะเถเรนะ จะสังฆะเถเรนะ จะฐาปิตัง เจติยัง สิระสา นะมามิ อิมินะ ปัญญะกัมเมนะ สะทา โสตถิ ภะวัน ตุเม

สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ ท่องคาถาบูชาดวงวันเกิด อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา(15 จบ)

วันอังคาร
พระธาตุศรีคุณ หรือศรีคูณ นี้เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนเกิดวันอังคาร ซึ่งมีพระพุทธรูปประจำวันเกิด ของคนวันเกิดวันนี้เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ (ประทับนอน ตะแคงขวา พระหัตถ์ขวาจะขึ้นประคองเศียรให้ตั้งขึ้น) องค์พระธาตุประดิษฐานอยู่ที่วัดธาตุศรีคูณ บ้านนาแกน้อย หมู่ ๓ ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
วัดธาตุศรีคูณ ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๑ ลักษณะของพระธาตุเช่นเดียวกับพระธาตุพนม ซึ่งจะเป็นที่น่าสังเกตว่า พระธาตุในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม ที่สำคัญมักจะมีลักษณะเช่นเดียวกับองค์พระธาตุพนม ที่อำเภอธาตุพนม ซึ่งเป็นพระธาตุที่สำคัญองค์หนึ่ง พระธาตุศรีคูณ ก็เช่นกันคือ มีลักษณะคล้ายกับพระธาตุพนม ต่างกันที่ชั้น ๑ มี ๒ ตอน เป็นรูปสี่เหลี่ยม ประดับลวดลายปูนปั้น แต่ชั้นที่ ๒ สั้นกว่าพระธาตุพนม ภายในบรรจุพระอรหันต์ธาตุของโมคคลานะ พระสารีบุตร และพระสังกัจจายนะ ใครได้ไปนมัสการพระธาตุศรีคุณ ไม่ว่าจะเกิดวันใด จะได้อานิสงค์ให้มีศักดิ์ศรีทวีคูณ
คาถาบูชาดวงประจำวันเกิดวันอังคาร "ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง" สวดบูชาวันละ ๘ จบ ชื่อคาถาฝนเสน่หา ใช้ทางเมตตามหานิยม ประจำอยู่ทิศอาคเนย์ หรือตะวันออกเฉียงใต้
สิ่งของบูชาพระธาตุ ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวหนียวปิ้ง ดอกไม้สีชมพู ธูป ๘ ดอก เทียนขาว ๒ เล่ม
ก่อนที่จะเล่าถึงตำนานเก่าแก่ของวัดพระธาตุศรีคุณ หรือศรีคูณ ผมขอเล่าถึงการเดินทางมาเพื่อไหว้ พระธาตุประจำวันเกิดของผมเสียก่อน ผมเคยพาไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ของคนเกิดปีต่าง ๆ ทั้ง ๑๒ ราศี มาแล้ว ซึ่ง ๑๑ ราศี จะรวมกันอยู่ในภาคเหนือ คือ ที่จังหวัดตาก ๑ แห่ง จังหวัดลำปาง ๑ แห่ง จังหวัดลำพูน ๑ แห่ง จังหวัดเชียงหใม่ ๕ แห่ง จังหวัดเชียงราย ๑ แห่ง จังหวัดน่าน ๑ แห่ง จังหวัดแพร่ ๑ แห่ง รวมเป็น ๑๑ แห่ง ๑๑ ปีเกิด ยังหายไปอีก ๑ แห่ง และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดเพียงองค์เดียว ที่ไปอยู่ทางภาคอีสานคือ พระธาตุพนม ที่จังหวัดนครพนม
วันพุธ
พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ

พระธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก (วัดหลวงปู่คำพันธ์ โฆษปัญโญ).พระธาตุมหาชัย พระธาตุประจำวันพุธ
ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตสารีริกธาตุ ของพระอัญญาโกนทัญญะ พระสารีบุตร และพระอนุรุทร บริเวณใกล้เคียงยังมีพระพุทธรูปสลักจากไม้ต้นสะเดาหวาน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภาพเขียนฝาผนังอุโบสถ แสดงพุทธประวัติ อันงดงาม และหาชมได้ยากยิ่งในภาคอีสาน ผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้ ได้จะรับอานิสงส์ประสบชัยชนะในชีวิต
- สิ่งของบูชาพระธาตุ
ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกบัว ธูป 17 ดอก เทียนขาว 2 เล่ม
วันพฤหัสบดี
พระธาตุประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี

พระธาตุประสิทธิ์ อ.นาหว้าพระธาตุประสิทธิ์ พระธาตุประจำวันพฤหัสบดี
ประดิษฐานที่วัดพระธาตุประสิทธิ์ อ.นาหว้า ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตสารีริกธาตุ รวม 7 องค์ มีพระพุทธรูปเก่าแก่ดินจากสังเวชนียสถานในประเทศอินเดีย 4 แห่ง และพระพุทธบาทจำลอง ที่อัญเชิญมาจากกรุงเทพมหานคร ผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้ จะได้รับอานิสงส์ ส่งผลให้สัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงาน
- สิ่งของบูชาพระธาตุ
ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีส้ม ธูป 19 ดอก เทียน 2 เล่ม
วันศุกร์
พระธาตุประจำวันเกิดวันศุกร์

พระธาตุท่าอุเทน อ.ท่าอุเทนพระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจำวันศุกร์
ประดิษฐานที่วัดพระธาตุท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน ภายในบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า รวมทั้งพระพุทธรูปและของมีค่าต่างๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธาได้บรรจุถวายไว้ เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ
- สิ่งของบูชาพระธาตุ
ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีน้ำเงินหรือฟ้า ธูป 21 ดอก เทียน 2 เล่ม
วันเสาร์
พระธาตุประจำวันเกิดวันเสาร์

พระธาตุนคร อ.เมืองนครพนมพระธาตุนคร พระธาตุประจำวันเสาร์
ประดิษฐานที่วัดมหาธาตุ ถ.สุนทรวิจิตร อ.เมือง บรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ และของมีค่าต่างๆ ที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวาย ผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้ จะได้รับอานิสงส์เสริมบุญบารมี และมีอำนาจวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน
- สิ่งของบูชาพระธาตุ
ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ธูป 10 ดอก เทียน 2 เล่ม