ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสานต์ เจริญวงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2482 - 2485
ชื่อ-นามสกุล :นายเสาร์ ท้าวนาง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2485 - 2486
ชื่อ-นามสกุล : นายถัน วงศ์ษาเนาว์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2486 - 2489
ชื่อ-นามสกุล : นายสูรย์ใจ บุณรังศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2498-2505
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเนียง ยะสานติทิพย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2505-2513
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสิต เรืองศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2513 - 2521
  
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก คัณทักษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายนิติ  วดีศิริศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพัน  พรมโคตร
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551 - 2554
 
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญพร คำจารย์
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-ปัจจุบัน
 
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
 
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
ประวัติและผลงานผู้บริหาร

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.8 MB