ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

อาคารเรียน อาคารประกอบและห้องปฏิบัติการ

 

ที่ แบบอาคาร จำนวนหลัง/แห่ง จำนวนห้อง หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ป.1 ฉ
สปช.  105/26 
สปช.  105/29
สปช. 105/29
สปช.  105/29
ส้วม แบบ  สปช. 601/26
ส้วม แบบ  สปช. 401
อาคารอนุบาล
อาคารอเนกประสงค์
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
4
4
4
6
4
12
4
3
3
4
อาคารตะวันแดงสาดแสงเดือน
อาคารรุ่งรับตะวัน
อาคารตะวันยอแสง
อาคารตะวันลับฟ้า
อาคารตะวันเบิกฟ้า
 
 
อาคารลูกคำลูกแก้ว

 

 

 12 .   อาคารสถานที่

12.1  ห้องผู้บริหาร                                             จำนวน                   1              ห้อง
12.2  ห้องธุรการ                                                จำนวน                   1              ห้อง
12.3  ห้องเรียน                                                  จำนวน                   16           ห้อง
12.4  ห้องปฏิบัติการ                                          จำนวน                   9              ห้อง  
                -   ห้องคอมพิวเตอร์                           จำนวน                   1              ห้อง
                -   ห้องสืบค้น                                      จำนวน                   1              ห้อง
                -   ห้องวิทยาศาสตร์                           จำนวน                   2              ห้อง
                -   ห้องนาฏศิลป์                                 จำนวน                   1              ห้อง
                -   ห้องศิลปะ                                      จำนวน                   1              ห้อง
                -   ห้องภาษาไทย                               จำนวน                   1              ห้อง
                -   ห้องสมุด                                         จำนวน                   1              ห้อง
                -   ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น                    จำนวน                   1              ห้อง
12.5   ห้องน้ำนักเรียนชาย                                   จำนวน                   9              ห้อง
                12.6   ห้องน้ำนักเรียนหญิง                  จำนวน                   8              ห้อง
                12.7   ห้องน้ำครู                                  จำนวน                   6              ห้อง
                12.8   สนามกีฬา                                 จำนวน                   4              สนาม  
                                -   สนามฟุตบอล                                จำนวน                  1               สนาม
                                -   สนามตะกร้อ                                  จำนวน                  1              สนาม
                                -   สนามวอลเล่ย์บอล                         จำนวน                  1              สนาม
                                -   สนามฟุตซอล                                จำนวน                  1              สนาม
                                -   สนามลานอเนกประสงค์                 จำนวน                  1              สนาม
                12.9   บ้านพักครู                                                 จำนวน                  2             หลัง
                12.10 ห้องประชาสัมพันธ์                                    จำนวน                 1              ห้อง
                12.11 ศาลาประชาสัมพันธ์                                  จำนวน                 1              หลัง
                12.12 ห้องประชุม                                               จำนวน                2                ห้อง
                12.13 โรงอาหาร                                                 จำนวน                 1              ห้อง
                12.14  ร้านสหกรณ์โรงเรียน                                จำนวน                 1              ห้อง
                12.15  ธนาคารโรงเรียน                                      จำนวน                 1              ห้อง
                12.16  อาคารอนุบาล                                          จำนวน                 3              ห้อง
                12.17  สนามกีฬาอเนกประสงค์                           จำนวน                 1              สนาม
                12.18  ถังน้ำเย็น  5  ก๊อก                                     จำนวน                 2              เครื่อง
                12.19 ที่ล้างหน้าแปรงฟัน                                    จำนวน                 3              จุด
                                -ใต้ถุนอาคารตะวันเบิกฟ้า
                                -หน้าอาคารตะวันลับฟ้า ป.4-6
                                -หน้าอาคารตะวันยอแสง (อาคารโรงอาหาร)