วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

                  โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา  และชุมชนร่วมมือกันจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ  มีคุณธรรม  และมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง