เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมดี มีสุนทรียภาพ

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ยิ้ม ไหว้ ทายทัก รู้รักสามัคคี