ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.เจริญพร คำจารย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ
โครงสร้างสถานศึกษา
เป้าประสงค์
แผนผังการปฏิบัติงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ปฏิทินกิจกรรม
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เอกสารธุรการชั้นเรียน
คำสั่ง/ประกาศโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
งานประชาสัมพันธ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/07/2011
ปรับปรุง 25/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1771975
Page Views 2428437
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียนปี2553-2555
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียนปี2553-2555
สำนักงานผู้อำนวยการ
สำนักงานผู้อำนวยการ

บทบาทและหน้าที่

แนวคิด
           งาน อำนวยการของสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา  เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบ บริหารองค์กร การประสานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่างๆ ใน
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ ได้อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้อง และโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่ สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่าง สะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
         1. เพื่อให้บริการสนับสนุนส่งเสริมประสานงานและอำนวยการให้การปฏิบัติงานของ 
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา  และหน่วยงานภายในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
         2. เพื่อให้การบริหารงบประมาณและทรัพย์สินของ
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ประหยัดและคุ้มค่า
         3. เพื่อให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ ผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา  และสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงาน เกิดความเลื่อมใสและศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา

ขอบข่าย / ภารกิจของกลุ่มอำนวยการ
           1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
           2. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
           3. กลุ่มงานประสานงาน
           4. กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์

โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๒
ผู้ดูแลระบบ 
โทร 0898409344
email - charoen3605@gmail.com