ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.เจริญพร คำจารย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ
โครงสร้างสถานศึกษา
เป้าประสงค์
แผนผังการปฏิบัติงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ปฏิทินกิจกรรม
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เอกสารธุรการชั้นเรียน
คำสั่ง/ประกาศโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
งานประชาสัมพันธ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/07/2011
ปรับปรุง 25/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1771963
Page Views 2428425
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียนปี2553-2555
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียนปี2553-2555
บ้านนาคอย
บ้านนาคอย

บ้านนาคอย

                บ้านนาคอยเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อราวปี  ..  2480  ซึ่งนำโดยนายปัน   นายตัน   นายไสย์และนายหวด   ไชยกา   เป็นผู้เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเริ่มแรก

                บ้านนาคอยเป็นคนเผ่าญ้อที่ย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านนาโอ  ครั้งแรกออกมาอยู่ตามท้องนา  ต่อมาเมื่อปี  ..   2485   บ้านนาโอเกิดวิกิตกาลเป็นโรคระบาดขึ้นทำให้ผู้คนล้มตายกันเป็นจำนวนมาก  ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงมีผู้อพยพมาอยู่บ้านนาคอยเป็นจำนวนมาก  บ้านนาคอยตั้งอยู่ที่เนินสูงที่ทุ่งนาล้อมรอบ  จึงได้ตั้งชื่อว่า      บ้านนาคอย

                บ้านนาคอยมีคำขวัญประจำหมู่บ้านว่า  แหล่งเลกือทารสดี   ผ้ามัดหมี่ลายโบราณ   งามเด่นเครื่องจักรสาน   แลตระการสาวนาคอย

                ที่ตั้งและอาณาเขตของหมู่บ้านนาคอย  หมู่ที่  6  ทิศเหนือจดบ้านนาอินทร์   ทิศใต้จดทุ่งนา   ทิศตะวันออกจดบ้านนาโอ   ทิศตะวันตกจดบ้านหนองผือ

               

ขนาดพื้นที่ของบ้านนาคอย   มีพื้นที่ทำการเกษตร  720  ไร่    พื้นที่อยู่อาศัย  100  ไร่   พื้นที่สาธารณประโยชน์  55  ไร่และพื้นที่สัตว์เลี้ยง

                การประกอบอาชีพของประชากรบ้านนาคอยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  และอาชีพรองคือทำสวน  ทำไร่   ส่วนการทำนานั้นถูกน้ำท่วมเป็นส่วนมากการทำนานั้นทำมาตั้งแต่สมัยปู่  ย่า  ตา  ยาย  และอาชีพทำไร่ทำสวนก็ได้ทำมาตั้งแต่สมัยปู่  ย่า  ตา  ยาย  เช่นกัน

                ประชากรบ้านนาคอย  มีประชากรทั้งหมด  445  คน   โดยแยกเป็นประชากรชายจำนวน  223  คน   ประชากรหญิงจำนวน  222  คน   มีครัวเรือนทั้งหมด  122  ครัวเรือน   ครอบครัวที่ยากจนจำนวน  9  ครอบครัว   ครอบครัวที่มีฐานะปานกลางจำนวน  113  ครอบครัว

                กลุ่มอาชีพบ้านนาคอย  คือ  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อผลผลิต  กลุ่มผู้เลี้ยงโค  กระบือ  กลุ่มโครงการแก้ปัญหาความยากจน

                ส่วนราชการบ้านนาคอย  คือ  ที่ทำการหมู่บ้าน  สถานีอนามัย  ประปาหมู่บ้าน   โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา

                สถานที่ทางศาสนา   คือ  วัดศรีบุญโฮม

 

รายนามผู้ใหญ่บ้านนาคอยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

1.             นายศรีทอง                           ไชยกา

2.             นายพุธ                                  ไชยกา

3.             นายกิตติพงษ์                        รัตนะ

4.             นายธีระศักดิ์                         ภักดี  คนปัจจุบัน

ข้อมูลความต้องการ

1.             ถนนลาดยางให้ถึงหมู่บ้าน

2.             ให้มีเอกสิทธิ?ที่อยู่อาศัยและที่ดิน

3.             ขุดลอกหนองน้ำที่ตื้นเขิน  เพื่อทำการเกษตรปล่อยพันธุ์ปลาทุกชนิด

4.             จัดกลุ่มอาชีพให้แม่บ้าน

5.             เงินทุนในการศึกษาผู้ยากจน

6.             งบประมาณทางด้านอาหารกลางวัน

7.             ยานพาหนะในการรับส่งนักเรียน  เพราะการเดินทางไปโรงเรียนยากลำบาก

 

 

 

คณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน

1.             นายธีระศักดิ์                 ภักดี                       ผู้ใหญ่บ้าน

2.             นายไพ                           ไชยกา                    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

3.             นายจันดี                        ไชยกา                    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

4.             นายไพ                           ไชยกา                    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ

5.             นายโสภณ                    ไชยกา                    สอ...

6.             นายบุญเจียม                 รัตนะ                     สอ...

7.             นายเวียง                        อินทิสิทธิ์              กรรมการ

8.             นางผ่าน                        อุผา                         กรรมการ

9.             นางเทียม                       อินทริง                  กรรมการ

10.      นายสีนาท                     ไชยกา                    กรรมการ

11.      นางสาวลำไพ               ไชยกา                    กรรมการ

12.      นายเกรียงไกร              ไชยกา                    กรรมการ

13.      นายถาวร                       ไชยกา                    กรรมการ

14.      นายบุญทอน                 ไชยกา                    กรรมการ

15.      นางคำเพียร                  ไชยกา                    กรรมการ

16.      นายเทียม                       อินทิสิทธิ์              กรรมการ

17.      นางสาวสายไหม         ไชยกา                    กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการหมู่บ้าน

1.             นายภา                           ไชยกา

2.             นายจันทา                      ไชยกา

3.             นายอบมา                      ไชยกา

4.             นายถา                            ไชยกา

5.             นายสุดชา                      รัตนะ

หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ

1.             สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม

2.             สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม

3.             สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดนครพนม

4.             องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

5.             ..   และ  ..   นครพนม  เขต 5

โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๒
ผู้ดูแลระบบ 
โทร 0898409344
email - charoen3605@gmail.com