ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.เจริญพร คำจารย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ
โครงสร้างสถานศึกษา
เป้าประสงค์
แผนผังการปฏิบัติงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ปฏิทินกิจกรรม
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เอกสารธุรการชั้นเรียน
คำสั่ง/ประกาศโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
งานประชาสัมพันธ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/07/2011
ปรับปรุง 25/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1771947
Page Views 2428409
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียนปี2553-2555
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียนปี2553-2555
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
๑. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
๒. จัดการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ให้นักเรียนมีคุณภาพ และโอกาสเท่าเทียมกัน เป็นที่ยอมรับของชุมชน
๓. นักเรียนมีทักษะวิชาการทุกกลุ่มสาระ ตามมาตรฐานที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด
๔. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี รักการออกกำลังกาย
๕. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. นักเรียนภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๒
ผู้ดูแลระบบ 
โทร 0898409344
email - charoen3605@gmail.com