ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนแยกตามเพศและชั้นเรียน

โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา ปีการศึกษา 2561
 

ชั้น ชื่อ-สกุล  ครูประจำชั้น จำนวนนักเรียน
ปีการศึกษา 2561
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 นางสาวชลิตา   ไชยศรี 10 13 23
 อนุบาล 2 นางนภัสนันท์            พิมจันนา 18 12 30
รวมอนุบาล 28 25 53
ประถมศึกษาปีที่ 1 นางสาวปริยากร     มีอำนาจ 20 15 35
ประถมศึกษาปีที่ 2 นางมยุรัตน์                  ศิริสวัสดิ์ 10 7 17
ประถมศึกษาปีที่ 3 นายบุญชู                     ใจใส 19 16 35
ประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวนฤมล             ศรีจันทร์งาม
นางสาวอรพินธ์       ดวงภักดี
25 14 39
ประถมศึกษาปีที่ 5 นายกฤษฎากร             สารคำ 15 13 28
ประถมศึกษาปีที่ 6 นางชมภูนุช                 ทนงค์ 9 13 22
รวมประถมศึกษา 98 78 176
มัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวกรุณา       ตรีเศียร
นายสมศักดิ์           ยางเบือก
7 14 21
มัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสุวดี                บัวสาย
นายธัญญเทพ       แสงสุวรรณ
16 9 25
มัธยมศึกษาปีที่ 3 นางวจนพันธ์         อุ่นกลม
นายชวนันท์           ชินพลชาย
15 11 26
รวมมัธยมศึกษา 38 34 72
รวมทั้งสิ้น 164 137 301