ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนแยกตามเพศและชั้นเรียน

โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา ปีการศึกษา 2559


ชั้น

ชื่อ-สกุล  ครูประจำชั้น

จำนวนนักเรียน

ปีการศึกษา 2559

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

นางนภัสนันท์            พิมจันนา

22

17

39

 อนุบาล 2

นางสาววลัยลักษณ์    หาทำ

9

8

17

รวมก่อนประถม

31

25

56

ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวกัญญาภัค        ดวงปากดี

19

17

36

ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวชมชนก          ศรีพลพา

23

14

37

ประถมศึกษาปีที่ 3

นางนภาพร                 กาญจนเกต

15

13

28

ประถมศึกษาปีที่ 4

นายกฤษฎากร            สารคำ

9

13

22

ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวนฤมล            ศรีจันทร์งาม

7

16

23

ประถมศึกษาปีที่ 6

นางมยุรัตน์                 ศิริสวัสดิ์

16

10

26

รวมประถมศึกษา

89

83

172

มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางวจนพันธ์         อุ่นกลม

นายชวนันท์           ชินพลชาย

19

11

30

มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกรุณา       ตรีเศียร

นายสมศักดิ์           ยางเบือก

15

22

37

มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสุวดี                บัวสาย

นายธัญญเทพ       แสงสุวรรณ

18

11

29

รวมมัธยมศึกษา

52

44

96

รวมทั้งสิ้น

172

152

324