ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

อาคารเรียน อาคารประกอบและห้องปฏิบัติการ

 

ที่

แบบอาคาร

จำนวนหลัง/แห่ง

จำนวนห้อง

หมายเหตุ

1

 
2

3

4

5

6

7

 

.1

 
สปช.  105/26 

สปช.  105/29

สปช. 105/29

สปช.  105/29

ส้วม แบบ  สปช. 601/26

ส้วม แบบ  สปช. 401

1

 
1

1

1

1

3

1

4

 
4

4

6

4

12

5

อาคารตะวันแดงสาดแสงเดือน

อาคารรุ่งรับตะวัน

อาคารตะวันยอแสง

อาคารตะวันเฉิดฉาย

อาคารตะวันเบิกฟ้า

 

12 .   อาคารสถานที่

12.1  ห้องผู้บริหาร                                             จำนวน                   1              ห้อง

12.2  ห้องธุรการ                                                 จำนวน                   1              ห้อง

12.3  ห้องเรียน                                                   จำนวน                   16           ห้อง

 

12.4  ห้องปฏิบัติการ                                          จำนวน                   9              ห้อง  ได้แก่

                -   ห้องคอมพิวเตอร์                           จำนวน                   1              ห้อง

                -   ห้องสืบค้น                                      จำนวน                   1              ห้อง

                -   ห้องวิทยาศาสตร์                            จำนวน                   2              ห้อง

                -   ห้องนาฏศิลป์                                 จำนวน                   1              ห้อง

                -   ห้องศิลปะ                                       จำนวน                   1              ห้อง

                -   ห้องภาษาไทย                                จำนวน                   1              ห้อง

                -   ห้องสมุด                                         จำนวน                   1              ห้อง

                -   ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น                  จำนวน                   1              ห้อง

12.5   ห้องน้ำนักเรียนชาย                               จำนวน                   9              ห้อง

                12.6   ห้องน้ำนักเรียนหญิง                             จำนวน                   8              ห้อง

                12.7   ห้องน้ำครู                                                 จำนวน                   2              ห้อง

                12.8   สนามกีฬา                                                 จำนวน                   4              สนาม   ได้แก่

                                -   สนามฟุตบอล                                 จำนวน                   1              สนาม

                                -   สนามตะกร้อ                                  จำนวน                   1              สนาม

                                -   สนามวอลเล่ย์บอล                         จำนวน                   1              สนาม

                                -   สนามฟุตซอล                                 จำนวน                   1              สนาม

                12.9   บ้านพักครู                                                จำนวน                   2              หลัง

                12.10 ห้องประชาสัมพันธ์                               จำนวน                   1              ห้อง

                12.11 ศาลาประชาสัมพันธ์                              จำนวน                   1              หลัง

                12.12 ห้องประชุม                                              จำนวน                   2              ห้อง

                12.13 โรงอาหาร                                                 จำนวน                   1              ห้อง