ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.เจริญพร คำจารย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ
โครงสร้างสถานศึกษา
เป้าประสงค์
แผนผังการปฏิบัติงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ปฏิทินกิจกรรม
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เอกสารธุรการชั้นเรียน
คำสั่ง/ประกาศโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
งานประชาสัมพันธ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/07/2011
ปรับปรุง 25/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1771979
Page Views 2428441
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียนปี2553-2555
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียนปี2553-2555
พันธกิจ
พันธกิจ

1.  พัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปฐมวัย  และเด็กพิเศษเรียนร่วม

2.  จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัยและธรรมชาติของผู้เรียน  โดนยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.  ส่งเสริมกิจกรรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์

4.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

5.  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืน

 

โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๒
ผู้ดูแลระบบ 
โทร 0898409344
email - charoen3605@gmail.com