ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 ม.ค. 65 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอศรีสงคราม

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอศรีสงคราม  สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอศรีสงคราม
เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา  โรงเรียนบ้านปากคูน(ปากอนผดุ งวิทย์)

25 ส.ค. 64 ครูบุญชู ใจใส เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์สถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณธรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
24 ส.ค. 64 ท่าน ผอ.ดร.เจริญพร คำจารย์ ร่วมเป็นกรรมการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว เขตตรวจราชการที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
24 สิงหาคม 2564 ท่าน ผอ.ดร.เจริญพร คำจารย์  ร่วมเป็นกรรมการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว เขตตรวจราชการที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
23 ส.ค. 64 ผอ.ดร.เจริญพร คำจารย์ ร่วมเป็นกรรมการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว เขตตรวจราชการที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบสื่อแอพลิเคชั่น Zoom
23 สิงหาคม 2564 ร่วมเป็นกรรมการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว เขตตรวจราชการที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบสื่อแอพลิเคชั่น Zoom ณ ห้องประชุม สพป.นพ.2 ชื่นชมยินดีทุกโรงเรียนครับในการพัฒนาส่งเสริมทางด้านคุณธรรมให้แก่ลูกๆของพวกเรา
13 ม.ค. 64 ถึง 14 ม.ค. 64 กีฬาเขต ที่อำเภอนาทม นครพนม
27 ธ.ค. 63 ถึง 29 ธ.ค. 63 กีฬากลุ่มเครือข่ายลำน้ำห้วยโคน ที่โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
23 ธ.ค. 63 ถึง 25 ธ.ค. 63 กีฬาขยายโอกาส 8 โรงเรียน
08 ธ.ค. 63 ถึง 09 ธ.ค. 63 กีฬาภายในโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
04 ธ.ค. 63 ผอ.ประชุมผู้บริหารอำเภอศรีสงคราม ที่โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
04 ธ.ค. 63 ทีมงานมุกดาหาร 20 คน มาส่งครูรินทร์ ใช้ห้องประชุมเตรียมการ
03 ธ.ค. 63 ท่านผู้อำนวยการและครูชวนันท์ ชินพลชาย ประชุมงานกีฬากลุ่มเครือข่ายลำน้ำห้วยโคน
03 ธ.ค. 63 ผอ.ประชุมงานปลา
02 ธ.ค. 63 ประชุมกีฬาขยายโอกาส
01 ก.ค. 63 เปิดเทอม 1/2563
05 ส.ค. 62 ถึง 06 ส.ค. 62 ครูนภัสนันท์ พิมจันนา อบรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ณ สพป.นครพนม เขต 2
02 ส.ค. 62 ผอ.ประชุมโรงเรียนคุรภาพประจำตำบล ณ สพป.นครพนม เขต 2
01 ส.ค. 62 ครูกรุณา ตรีเศียร เสวนาถอดบทเรียน Bootcamp ณ สพป.นครพนม เขต 2
24 ก.ค. 61 มุทิตาจิต ผอ.เกษียณ ปี2561
24 ก.ค. 61 ถึง 25 ก.ค. 61 ผอ.ศึกษาดูงานที่จังหวัดอุดรธานี
19 ก.ค. 61 จังหวัดเคลื่นอที่ ผอ.ทำหน้าที่พิธีกรที่โรงเรียนบ้านนาเดื่อ
13 ก.ค. 61 ผอ.ประชุม อบต.นาเดื่อ เครือข่ายคุ้มครองเด็ก 10.00-12.00 น.
12 ก.ค. 61 ผอ.เป็นวิทยากรกลุ่ม ที่โรงเรียนบ้านอีอูด เวลา 15.30-16.30 น.
18 มิ.ย. 61 ประชุมครูโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา ณ ห้องประชุมบ่อแดง
15 มิ.ย. 61 ประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 3/2561 กลุ่มลำน้ำห้วยโคน ณ โรงเรียนบ้านเซียงเซา

08 มิ.ย. 61 ครูกฤษฎากร สารคำ ประชุมรายงานข้อมูลการเงิน สพป.นครพนม เขต 2
06 ก.พ. 61 ครูชวนันท์ ชินพลชาย ครูปริยากร มีอำนาจ และนักการเรน ร่วมจัดบูธแสดงผลงานเศรษฐกิจพอเพียง เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-net ป.6 และ ม.3
02 ก.พ. 61 ผอ.ร่วมเป็นเกียรติงานบุญกองข้าว โรงเรียนบ้านนาเดื่อพิทยาคม เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป
31 ม.ค. 61 ติวสอบโอเน็ต ป.6 , ม.3
31 ม.ค. 61 ครูชิษณุพงศ์ พิมพ์หาญ ร่วเป็นเกียรติการแข่งขันกีฬาศูนย์เด็กเล็ก อบต.นาเดื่อ เวลา 09.00 น.
30 ม.ค. 61 ครูกรุณา ตรีเศียร และครูชลิตา ไชยศรี อบรมโครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย ที่อบต.นาเดื่อ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
25 ม.ค. 61 กรรมการคุมห้องสอบและกรรมการประจำสนามสอบ O-net เข้าประชุมที่โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
10 พ.ย. 60 ผอ.และครูชวนันท์ ชินพลชาย เข้าร่วมประชุมการแข่งขันกีฬา ณ โรงเรียนบ้านอีอูด
10 พ.ย. 60 ผอ.ประชุมการจัดเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม ที่สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมนครพนม เขต 2
04 ต.ค. 60 ครูสมศักดิ์ ยางเบือก เข้ารับฟังแนวทางปฏิบัติการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่ สพป.นพ. เขต 2
29 ก.ย. 60 ครูสมศักดิ์ ยางเบือก พร้อมลูกเสือ 8 นาย เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องหมายลูกเสือ ที่ สพป.นพ.เขต 2
28 ก.ย. 60 ผอ.เข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาที่ห้องตะเพียนทอง สพป.นครพนม เขต 2
28 ก.ย. 60 ร่วมงานมุทิตาจิต ผอ.เขต ครูนิตยา ผอ.สรสิทธิ์
27 ก.ย. 60 ถึง 28 ต.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
22 ก.ย. 60 มุทิตา จิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
16 ก.ย. 60 โรงเรียนบ้านจอมศรีและโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา เลี้ยงผู้จัดทำเรือไฟที่ริมโขง จังหวัดนครพนม
15 ก.ย. 60 สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้สื่อ DLIT
05 ก.ย. 60 ถึง 06 ก.ย. 60 ครูมยุรัตน์ ศิริสวัสดิ์ อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒

05 ก.ย. 60 ผอ.ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเช้าที่โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต ภาคบ่ายที่โรงเรียนบ้านจอมศรี
02 ก.ย. 60 ถึง 03 ก.ย. 60 ครูชิษณุพงศ์ พิมพ์หาญ ครูมยุรัตน์ ศิริสวัสดิ์ ครูกรุณา ตรีเศียร ครูชมภูนุช ทนงค์ และครูบุญชู ใจใส อบรมครูโรงเรียนประชารัฐ ที่โรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้ว อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
01 ก.ย. 60 ถึง 02 ก.ย. 60 ผอ.ร่วมงานเกษียณผู้บริหาร อำเภอศรีสงคราม ที่จังหวัดอุดรธานี
22 ส.ค. 60 ถึง 24 ส.ค. 60 ครูสุวดี บัวสาย รับตราบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่ กทม.
12 ส.ค. 60 ถึง 14 ส.ค. 60 ค่ายอบรมทักษะชีวิต โรงเรียนขยายโอกาสในสพป.นครพนม เขต 2 จำนวน 100 คน
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560
07 ส.ค. 60 ครูวไลลักษณ์ หาคำ อบรมครูปฐมวัย ที่สพป.นครพนม เขต 2
06 ส.ค. 60 ผอ.ประชุม วทอ.ศรีสงคราม เรื่องสรรหาอธิการบดี 09.30 น.
03 ส.ค. 60 ครูกรุณา ตรีเศียร ประชุมการแข่งขันวิชาการที่โรงเรียนบ้านปากอูน ปากอูนผดุงวิทย์
01 ส.ค. 60 ประชุมกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายลำน้ำห้วยโคน ที่โรงเรียนบ้านเซียงเซา เวลา 13.00 น.
31 ก.ค. 60 ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในนามโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านนาอินทร์
25 ก.ค. 60 วัดเกิดครูกฤษฎากร สารคำ
15 ก.ค. 60 ถึง 16 ก.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ ห้องประชุมห้องบึก 1
07 ก.ค. 60 คณะครูนำนักเรียนแห่เทียนพรรษา วัดวิชัยการาม บ้านนาโอ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
06 ก.ค. 60 ถึง 07 ก.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบินเดีย(เวทคณิต) ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สพป.นพ.2 ครูกฤษฎากร สารคำ ครูชมพูนุช ทนงค์ และครูนฤมล ศรีจันทร์ เข้าอบรม
05 ก.ค. 60 ครูนฤมล ศรีจันทร์งาม คัดนักเรียน 2 คน เข้าประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเครือข่ายเด็กไทยฟันดี เวลา 13.00-16.00 น.
28 มิ.ย. 60 ผอ.และครูธัญเทพ แสงสุวรรณ ประชุม Fogus Grup ที่นครพนม
23 มิ.ย. 60 ถึง 26 มิ.ย. 60 คณะครูศึกษาดูงาน รับโล่รางวัล MOE ที่จังหวัดนครปฐม
22 มิ.ย. 60 ครูชวนันท์ ชินพลชาย ประชุมที่ อบต.นาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
22 มิ.ย. 60 ถึง 23 มิ.ย. 60 ผอ.ประธานกลุ่มประชุมที่เขื่อนอุบลรัตน์/ขอนแก่น
20 มิ.ย. 60 ผอ.ประชุมที่ดอนสมอ/รก.ชิษณุพงศ์ พิมพ์หาญ ประชุมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
29 พ.ค. 60 อบรมและพัฒนาบุคลากรระบบสารสนเทศ (DMC) / ครูบุญชู ใจใส
28 พ.ค. 60 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนระดับปฐมวัย
23 พ.ค. 60 ถึง 25 พ.ค. 60 อบรมคุณธรรม ค่ายคนดีศรีแผ่นดิน
22 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน / มอบอุปกรณ์การเรียน
17 พ.ค. 60 PLC - ครูวิชาการและครูทุกคน
17 พ.ค. 60 ถึง 20 พ.ค. 60 ผอ.ประชุมผู้บริหารแกนนำวิชาทักษะอาชีพ/ขอนแก่น
15 พ.ค. 60 เปิดเรียนปีการศึกาษา 2560
13 พ.ค. 60 นักเรียน ม.1-ม.3 ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ร่วมกับ อบต.นาเดื่อ
08 พ.ค. 60 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
20 ม.ค. 60 ถึง 22 ม.ค. 60 ผอ.ซ้อมรับปริญญา ม.ราชภัฏสกลนคร
16 ม.ค. 60 วันครูที่โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
06 ม.ค. 60 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ/ปีใหม่
21 ธ.ค. 59 ถึง 23 ธ.ค. 59 เจ้าภาพ รร.บ้านเซียงเซาขอนักการไปช่วยงาน
13 ธ.ค. 59 ผอ./ ผู้บริหารกลุ่มประชุมเตรียมกีฬาอำเภอที่เซียงเซา
10 ธ.ค. 59 ผอ.ปฏิบัติธรรมที่ลานพญาศรีสัตนราช
07 ธ.ค. 59 ผอ.และครูชวนันท์ประชุมกีฬา รร.ขยายโอกาส
07 ธ.ค. 59 ถึง 09 ธ.ค. 59 ครูสุวดี ครูวจนพันธ์ ครูกฤษฎากร แข่งศิลปหัตกรรมระดับภาคที่หนองคาย-บึงกาฬ
06 ธ.ค. 59 ผอ.ประชุมสมาคมและประชุมอำเภอ
28 พ.ย. 59 ประชุมผู้บริหาร
ประชุมผู้บริหาร
สพป.นพ.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
25 พ.ย. 59 งานมหกรรมวิชาการ
งานมหกรรมวิชาการ
สพป.นพ.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
23 พ.ย. 59 ประชุมโรงเรียนประชารัฐ
ประชุม ประชารัฐ
สพป.นพ.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
21 พ.ย. 59 ผอ.ประชุมการจัดสรรงบประมาณ
พิจารณางบประมาณ
สพป.นพ.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
16 พ.ย. 59 ถึง 18 พ.ย. 59 ผอ.ประชุมโรงเรียนประชารัฐ
สกลนคร
โรงแรมอิมพิเรียล สกลนคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24 ต.ค. 59 ถึง 30 ต.ค. 59 ครูสมศักดิ์ ครูบุญชูอบรมลูกเสือ
อบรมลูกเสือ
รร.บ้านดอนยางทุ่งน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
10 ต.ค. 59 รร.คำยางพิทยาคมดูงาน
ศึกษาดูงาน
นอพ. โรงเรียนคำยางวิทยาคม อำเภอบ้านม่วง สกลนคร
07 ต.ค. 59 ปิดโรงเรียน
ประชุมนักเรียน
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
07 ต.ค. 59 ครูนภาพร ครูวจนพันธ์ประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ
สพป.นพ.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
06 ต.ค. 59 ประชุมครูและบุคลากร
ประชุมครูและบุคลากร
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
05 ต.ค. 59 ถึง 06 ต.ค. 59 แข่งวิชาการกลุ่ม
ชิงความเป็นเลฺศ
นอพ. กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายลำน้ำห้วยโคน
04 ต.ค. 59 ติดตามICT
เขตติดตามการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอพ. กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายลำน้ำห้วยโคน
03 ต.ค. 59 ประชุมครูวิชาการ
เตรียมแข่ง
นอพ. กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายลำน้ำห้วยโคน
01 ต.ค. 59 ถึง 15 ต.ค. 59 ติดตามบัวน้อยลอยพ้นน้ำ
ติดตามบัวน้อยลอยพ้นน้ำ
นอพ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
23 ก.ย. 59 งานเกษียณเขตฯ
สนง.เขตจัดงานเกษียณให้บุคลากรทั้งเขต
สนง.เขตฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
20 ก.ย. 59 ประชุมครูวิชาการ
ประชุมครูวิชาการเตรียมแข่งฯ
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายลำน้ำห้วยโคน
16 ก.ย. 59 งานเกษียณครูศรีสงคราม
งานเกษียณครูศรีสงคราม
โรงเรียนบ้านปากอูน สมาคมผู้บริหารครูศรีสงคราม
13 ก.ย. 59 ส่งแผนพัฒนารายบุคคล
บุคลากรส่ง ID PLAN
สนง.เขตฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
05 ก.ย. 59 ผอ.ประชุม สนง.เขตฯ
ประชุมจัดสรรดโต๊ะเก้าอี้
สำนักงานเขตฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
05 ก.ย. 59 รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สนง.เขตฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
12 ส.ค. 59 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติที่อำเภอ
วันแม่
อำเภอศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม
11 ส.ค. 59 ประชุมขับเคลื่อนงานการศึกษา
ประชุมขับเคลื่อนงานการศึกษา
หนองคาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10 ส.ค. 59 จัดงานวันแม
จัดงานวันแม่
นอพ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
08 ส.ค. 59 ประชุมศึกษาธิการภาค 11
ประชุมทำวิจัยภาค 11
ภาค 11 ศึกษาธิการภาค 11
07 ส.ค. 59 ออกเสียงประชามติ
ออกเสียงประชามติ
นอพ. กกต
04 ส.ค. 59 รณรงค์ประชามติ
รณรงค์ออกเสียงประชามติ
บ้านนาอินทร์ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
03 ส.ค. 59 ประชุมครูและบุคลากร
เตรียมการประเมิน
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
03 ส.ค. 59 ประชุมผู้บริหาร
ประชุมผู้บริหาร
สพป.นพ.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนมเขต 2
06 มิ.ย. 59 ประชุมครูและบุคลากร
ขับเคลื่อนงาน
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
06 มิ.ย. 59 ต้อนรับคณะครูมาศึกษาดูงาน
โรงเรียนในอำเภอนาทม มาศึกษาดูงาน
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
06 มิ.ย. 59 ประชุมกลุ่มเครือข่าย
ประชุมเครือข่าย
นอพ. สำนักงานกลุ่มฯ
17 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครอง แจกอุปกรณ์การเรียน
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียน
เปิดภาคเรียน ที่ 1/2559
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
16 พ.ค. 59 ประชุมครูและบุคลากร
ประชุมครูต้อนรับวันเปิดเทอม
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
13 พ.ค. 59 นายกพบเพื่อนครู
นายกพบเพื่อนครู
สหกรณ์ออมทรัพย์นครพนม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 พ.ค. 59 รก.ชิษประชุม อบต.
ประชุม อบต.
อบต.นาเดื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
13 เม.ย. 59 ถึง 17 เม.ย. 59 ระบบการสื่อสารช่วงสงกรานต์
สงกรานต์ระมัดระวัง
โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนมเขต 2
12 เม.ย. 59 รดน้ำขอพรผู้ใหญ่
ประเพณีสงกรานต์
อำเภอศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม
05 เม.ย. 59 ถึง 20 เม.ย. 59 รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียน
รายงานการจัดซื้อหนังสือ
โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนมเขต 2
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 สอบ o-net
สอบโอเน็ตระดับประถมศึกษาและมัธยม
รร.นอพ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนมเขต 2
23 ก.พ. 59 ประชุมกรรมการสอบโอเน็ต
รร.บ้านปากอูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนมเขต 2
22 ก.พ. 59 วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
16 ก.พ. 59 ประชุมครูและบุคลากร
ประชุมครูและบุคลากร
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
15 ก.พ. 59 ครูใหม่ปฏิบัติหน้าที่
ครูใหม่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
14 ก.พ. 59 ถึง 15 ก.พ. 59 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ผอ.พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
โรงแรมสกลแกรนด์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนมเขต 2
28 ม.ค. 59 ถึง 29 ม.ค. 59 เข้าค่ายลูกเสือ
กลุ่มลำน้ำห้วยโคนเข้าค่าย
โรงเรียนบ้านอีอูด สำนักงานกลุ่มฯ
25 ม.ค. 59 สร้างค่าย
สร้างค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนบ้านอีอูด สำนักงานกลุ่มฯ
22 ม.ค. 59 รร.หาดแพงดูงาน
โรงเรียนบ้านหาดแพง หาดแพงวิทยา มาดูงาน
นอพ. โรงเรียนบ้านหาดแพงวิทยา
20 ม.ค. 59 ถึง 21 ม.ค. 59 ติวโอเน็ต
ติวโอเน็ตสังคมศึกษา
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
19 ม.ค. 59 นร.อนุบาลศึกษาดูงาน
นักเรียนอนุบาลศึกษา ดูงาน
สกลนคร โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
16 ม.ค. 59 วันครู
กิจกรรมวันครู
โรงเรียนสหราษฏ์ดิ์รังสฤษดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนมเขต 2
12 ม.ค. 59 ประชุมกรรมการศึกษาฯ
เตรียมงานศิษยืเก่า
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
09 ม.ค. 59 วันเด็กอำเภอศรีสงคราม
กิจกรรมวันเด็ก
อำเภอศรีสงคราม เทศบาลตำบลศรีสงคราม
07 ม.ค. 59 ประชุมกลุ่มเครือข่าย
ลำน้ำห้วยโคน
โรงเรียนบ้านอีอูด สำนักงานกลุ่มฯ
06 ม.ค. 59 สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่ ครูแก้ว ผอ.เขต หน.ส่งเสริม
ศรีสงคราม โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
06 ม.ค. 59 ประชุมสมาคม
ผู้บริหารศรีสงคราม จัดงานวันครู
โรงเรียนบ้านปากอูน สมาคมผู้บริหารอำเภอศรีสงคราม
30 ธ.ค. 58 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
สวัสดีปีใหม่ 2559
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
24 ธ.ค. 58 ถึง 25 ธ.ค. 58 กีฬาเขตฯ
กีฬาเขตฯ
อำเภอนาหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนมเขต 2
21 ธ.ค. 58 ถึง 22 ธ.ค. 58 กีฬาอำเภอศรีสงคราม
กีฬาอำเภอศรีสงคราม
โรงเรียนบ้านหาดแพง สมาคมผู้บริหารอำเภอศรีสงคราม
16 ธ.ค. 58 ถึง 17 ธ.ค. 58 กีฬากลุ่มลำน้ำห้วยโคน
กีฬากลุ่ม
นอพ. สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายลำน้ำห้วยโคน
08 ธ.ค. 58 ถึง 09 ธ.ค. 58 จัดบอร์ด รร.สุจริต
จัดบอร์ รร.สุจริต
หอประชุมยงใจยทุธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนมเขต 2
05 ธ.ค. 58 ร่วมงานวันพ่อที่อำเภอ
ร่วมงานวันพ่ออำเภอศรีสงคราม
อำเภอศรีสงคราม เต็มยศ อำเภอศรีสงคราม
04 ธ.ค. 58 จัดงานBIKE FOR DAD
เช้าจัดกิจกรรมเทอดพระเกียรติ
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
03 ธ.ค. 58 ประชุมผู้บริหารครูกีฬาลำน้ำห้วยโคน
ประชุมครูกีฬา
นอพ. สนง.กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายลำน้ำห้วยโคน
02 ธ.ค. 58 ร่วมกิจกรรมมอบบ้าน สพฐ.
มอบบ้าน สพฐ.
บ้านคำเตย อำเภอท่าอุเทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนมเขต 2
01 ธ.ค. 58 ศูนย์สอบธรรมศึกษา
ชาว นอพ.สอบธรรมศึกษา ป.4-ม.3
นอพ. สำนักพระพุทธศาสนา
01 ธ.ค. 58 ประชุมครูและบุคลากร
ประชุมครูครั้งที่ 11 
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
01 ธ.ค. 58 คณะครู รร.บ้านนาทมมาดูงานโรงเรียนสุจริต
คณะครู รร.บ้านนาทมมาดูงานโรงเรียนสุจริต
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
17 พ.ย. 58 ถึง 20 พ.ย. 58 ครูวจนพันธ์อบรม 1000 วิจัย
อบรมวิจัย
โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14 พ.ย. 58 ถึง 16 พ.ย. 58 ครูธัญเทพประชุมโรงเรียนสุจริต
ประชุม
สพป.นพ2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต2
13 พ.ย. 58 ยินดีผู้บริหารใหม่ครูย้าย
ยินดีๆ
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
12 พ.ย. 58 ถึง 13 พ.ย. 58 กีฬาสีภายใน
กีฬาสีภายใน
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
07 พ.ย. 58 ถึง 09 พ.ย. 58 ครูชิษณุพงศ์ประชุมโรงเรียนสุจริต
ประชุมโรงเรียนสุจริต
สพปฺ.นพ2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต2
05 พ.ย. 58 ถึง 07 พ.ย. 58 ประชุมสัมมนาสิงห์บุรี
ประชุม
จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต2
05 พ.ย. 58 ครูชวนันท์ประชุมกลุ่มเครือข่าย
ประชุมกลุ่มเครือข่าย
รร.บ้านนาจาน กลุ่มโรงเรียนเคร่อข่ายลำาน้ำห้วยโคน
04 พ.ย. 58 ถึง 05 พ.ย. 58 แข่งวิชาการนักเรียน
แข่งวิชาการระดับภาค
อำเภอบ้านแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต2
03 พ.ย. 58 ประชุมประจำเดือน
ประชุมผู้บริหาร
สพป.นพ2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต2
03 พ.ย. 58 ประชุมครูและบุคลากร
ประชุมครูและบุคลากร
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
02 พ.ย. 58 เปิดภาคเรียนที่2
 เปิดเรียนใหม่
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
08 ต.ค. 58 แข่งวิชาากรเครือข่าย
แข่งวิชาการเครือข่าย
รร.เอื้องก่อนาดี สำนักงานกลุ่มฯ
05 ต.ค. 58 สอบ ป. 1
สอบอ่านออกเขียนได้ ป.1
นอพ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
01 ต.ค. 58 ถึง 02 ต.ค. 58 ประชุม กตปน.
ประชุม ห้าองค์คณะ
มุกดาหารแกรนด์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนมเขต 2
28 ก.ย. 58 ถึง 30 ก.ย. 58 สอบปลายภาค
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2558
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
18 ก.ย. 58 มุทิตาจิตครูเกษียณเขตฯ2
มุทิตาจิต
รร.สหราษร์รังสฤษดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนมเขต 2
11 ก.ย. 58 งานเกษียณครูอำเภอศรีสงคราม
มุทิตาจิตครูอำเภอศรีสงคราม
โรงเรียนบ้านปากอูน สมาคมผู้บริหารอำเภอศรีสงคราม
09 ก.ย. 58 ครูนภัสนันท์นำเสนอบ้านวิทย์ฯน้อย
บ้านวิทย์ฯน้อย
สพป.นพ.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนมเขต 2
06 ก.ย. 58 ถึง 09 ก.ย. 58 ครูชวนันท์ ครูชิษอบรมการศึกษาอาชีพ
อบรมการศึกษาเพื่ออาชีพ
โรงแรมเจริญโฮเต็ล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
06 ก.ย. 58 ถึง 10 ก.ย. 58 ผอ.ครูธัญเทพ ครูวจนพันธ์สัมมนา รร.สุจริต
สัมมนางานวิจัย ที่นครนายก
ชัยพฤกษ์รีสอร์ท นครนายก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
05 ก.ย. 58 ถึง 06 ก.ย. 58 ครูนภาพร ชมขนก พิชญาอบรมสื่อไอที
อบรมการใช้สื่อไอที
สพป.นพ.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนมเขต 2
02 ก.ย. 58 ประชุมครูและบุคลากร
ประชุมบุคลากร
ห้องประชุมบ่แดง โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
31 ส.ค. 58 ประชุมผู้บริหาร
ประชุมผู้บริหาร
สพป.นพ.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนมเขต 2
21 ส.ค. 58 วันวิทยาศาสตร์
จัดงานวันวิทยาศาสตร์
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
19 ส.ค. 58 เยี่ยมหนองซนพิทยาคม
ร่วมงานเปิดบ้าน โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
รร.หนองซนพิทยาคม โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
18 ส.ค. 58 ถึง 20 ส.ค. 58 ดูงานเชียงราย
ผอ.และครูชวนันท์ ดูงานเชียงราย
เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนมเขต 2
12 ส.ค. 58 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติที่อำเภอ
วันแม่อำเภอศรีสงคราม
อำเภอศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม
11 ส.ค. 58 วันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
07 ส.ค. 58 จัดงานวันอาเซียน
วันอาเซียน
สพป.นพ.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนมเขต 2
07 ส.ค. 58 อบรมนักเรียนสถานศึกษาธรรมาภิบาล
อบรมนักเรียนตามโครงการสถานศึกษาธรรมาภิบาล โรงเรียนศีลห้า
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
06 ส.ค. 58 ผอ.พิธีกรรับเครื่องราชย์ฯ
พิธีกร
สพป.นพ.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนมเขต 2
29 ก.ค. 58 แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
วัดทรายศรี บ้านนาอินทร์ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
08 ก.ค. 58 พิธีมอบปลอกแขน กก.นักเรียน
มอบปลอกแขน
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
01 ก.ค. 58 ถึง 31 ก.ค. 58 เยี่ยมบ้านนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
บ้านนาโอ นาคอย นาอินทร์ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
28 มิ.ย. 58 เยี่ยมบ้านนักเรียนบ้านนาอินทร์
เยี่ยมบ้านนักเรียน
บ้านนาอินทร์ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
25 มิ.ย. 58 ดร.มนตรีมามอบทุน
มอบทุน
นอพ. รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
21 มิ.ย. 58 เยี่ยมบ้านนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
บ้านนาโอเช้า บ้านนาคอยบ่าย โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
20 มิ.ย. 58 ประชุมผุ้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครอง
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
12 มิ.ย. 58 แข่งทักษะภาษาไทย
แข่งทักษะภาษาไทย
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สำนักงานกลุ่มฯ
11 มิ.ย. 58 ไหว้ครู
ไห้วครู 2558
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
08 มิ.ย. 58 รับกก.ประเมินเขตสุจริต
กก.ประเมินเขตสุจริตฯ
สพป.นพ.2 สพฐ.
08 มิ.ย. 58 ประชุมแข่งทักษะภาษาไทย
แข่งทักษะภาษาไทย
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สำนักงานกลุ่มฯ
05 มิ.ย. 58 รับครูใหม่
รับครูใหม่
โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
04 มิ.ย. 58 ประชุมกลุ่มเครือข่าย
ประชุม
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สำนักงานกลุ่มฯ
26 พ.ค. 58 ถึง 28 พ.ค. 58 ครูอบรม PISA
ครูสุรีรีตน์ ชวนันท์ พิชญา
สพป.นพ.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนมเขต 2
25 พ.ค. 58 ถึง 26 พ.ค. 58 ผอ.ประชุม เขตฯ
พัฒนาด้านการอ่านออกเขียนได้
สพป.นพ.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนมเขต 2
25 พ.ค. 58 ถึง 28 พ.ค. 58 ครูวจนพันธ์อบรมโรงเรียนสุจริต
ครูวจนพันธ์ อบรมโรงเรียนสุจริต
โรงแรมภูเขางาม นครนายก สพฐ.
24 พ.ค. 58 ถึง 25 พ.ค. 58 ครูณัฐสุดาประชุม BBL
พัฒนานักเรียนด้านอ่านออกเขียนได้
สพป.นพ.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนมเขต 2
14 พ.ค. 58 ประชุมครูและบุคลากร
ประชุมบุคลากรฯ
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
16 เม.ย. 58 ประชุมรร.สุจริต
ประชุมโรงเรียนสุจริต
สพป.นพ.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนมเขต 2
11 เม.ย. 58 ประชุมผู้บริหาร
ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร
สพป.นพ.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนมเขต 2
07 เม.ย. 58 ยกเสาเอกอาคารอนุบาล
ยกเสาเอกอาคารอนุบาล
รร.นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
06 เม.ย. 58 เริ่มก่อสร้างอาคารอนุบาล
เริ่มก่อสร้างอาคารอนุบาล
รร.นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
01 เม.ย. 58 ถมดินครั้งที่2
ถมดินครั้งที่สองจำนวนยี่สิบรถ
รร.นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
25 มี.ค. 58 อำลาสถาบัน
อำลาสถาบัน
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
24 มี.ค. 58 เตรียมสถานที่อำลาสถาบัน
เตรียมสถานที่
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
23 มี.ค. 58 ประชุมครูและบุคลากร
ประชุมครู
ห้องประชุมบ่แดง โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
23 มี.ค. 58 อบรมภาษาอังกฤษ
อบรมภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านดงขวาง สพป.นพ.2
19 มี.ค. 58 น้องฮักแพงพี่
น้องฮักแพงพี่
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
18 มี.ค. 58 นำเสนอผลงาน
นำเสนอผลงานปฏิบัติราชการ
โรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลางวิทยา สำนักงานกลุ่มฯ
11 มี.ค. 58 ถึง 13 มี.ค. 58 สอบปลายภาค
สอบปลายภาคทุกระดับชั้น
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
10 มี.ค. 58 สอบข้อสอบกลาง
ข้อสอบกลาง
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
05 มี.ค. 58 ถึง 06 มี.ค. 58 งานศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า
งานผ้าป่า งานบุยประทายข้าวเปลือก
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
27 ก.พ. 58 สอบLAS
สอบ ระดับท้องถิ่น
นอพ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนมเขต 2
26 ก.พ. 58 สอบNT
สอบ NT ป.3
หนองผือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนมเขต 2
13 ก.พ. 58 ประชุมกรรมการศึกษาฯ
ประชุมกรรมการศึกษา
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
11 ก.พ. 58 เข้าค่ายลูกเสือ
ค่ายลูกเสือ
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
16 ม.ค. 58 วันครู
วันครู
โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์ คุรุสภา
12 ม.ค. 58 ถึง 13 ม.ค. 58 ประชุมทำแผน
จัดทำแผน
โรงแรมพักพิงอิงโขง สพป.นพ.2
09 ม.ค. 58 กิจกรรมวันเด็ก
วันเด็ก
นอพ. โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
08 ม.ค. 58 ครูพิชญา อบรม D-book

อบรมครู

โรงแรมวิวโขง สพป.นพ.2
07 ม.ค. 58 ปิดทองลูกนิมิต
วัดทรายศรี
วัดทรายศรี วัดทรายศรี
06 ม.ค. 58 ผอ.ประชุมงานวันครู
จัดงานวันครู
โรงเรียนบ้านปากอูน สมาคมผู้บริหาร